Bàn thờ ô xa 12

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng dạ đục cá chép hóa rồng