Bàn thờ ô xa 15

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng dạ đục ngũ phúc, chân vuông 10cm