Bàn thờ ô xa 16

Bàn thờ ô xa tam cấp gỗ mít sơn son thếp vàng dạ đục tứ linh, đặt tại đình chùa