Bàn thờ ô xa 17

Bàn thờ ô xa gỗ dổi, dạ đục tứ linh