Bàn thờ ô xa 18

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng dạ đục ngũ phúc