Bàn thờ ô xa 19

Bàn thờ ô xa gỗ mít, dạ đục ngũ phúc