Bàn thờ ô xa 20

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng dạ đục tứ linh