Bàn thờ ô xa 21

Bàn thờ ô xa gỗ mít, dạ đục tú linh