Bàn thờ ô xa 23

Bàn thờ ô xa gỗ mít, sơn son thếp vàng