Bàn thờ ô xa 24

Bàn thờ ô xa gỗ mít sơn son thếp vàng, dạ đục tú linh