Bộ bát bửu 01

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng