Bộ bát bửu 02

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng