Bộ bát bửu 03

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng