Bộ bát bửu 04

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng