Bộ bát bửu 05

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng