Bộ bát bửu 06

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng