Bộ bát bửu 07

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng