Bộ bát bửu 08

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng