Bộ bát bửu 09

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng