Bộ bát bửu 10

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng