Bộ bát bửu 11

Bộ bát bửu gỗ mít sơn son thếp vàng