Bộ chấp kích 02

Bộ chấp kích gỗ mít sơn son thếp vàng