Bộ chấp kích 03

Bộ chấp kích gỗ mít sơn son thếp vàng