Bộ chấp kích 04

Bộ chấp kích gỗ mít sơn son thếp vàng