Bộ chấp kích 05

Bộ chấp kích gỗ mít sơn son thếp vàng