Bộ chấp kích 06

Bộ chấp kích gỗ mít sơn son thếp vàng