Bộ chấp kích 07

Bộ chấp kích gỗ mít sơn son thếp vàng