Bộ tam sơn ngũ sự 01

 6,000,000  5,000,000

Bộ tam sơn ngũ sự gỗ mít gồm 11 món sơn son thếp vàng