Bộ tam sơn ngũ sự 07

 6,500,000  5,500,000

Bộ tam sơn ngũ sự gỗ mít gồm 11 món sơn son thếp vàng