Bộ tam sơn ngũ sự 09

Bộ tam sơn ngũ sự gỗ mít gồm 11 món sơn son thếp vàng