Câu đối 01

Hai đôi câu đối phẳng và câu đối lòng máng nền then, sơn son thếp vàng