Câu đối 02

câu đối lòng máng nền then, sơn son thếp vàng