Câu đối 04

câu đối lòng máng nền gấm, sơn son thếp vàng