Câu đối 06

câu đối lòng máng nền gấm, sơn son thếp vàng