Câu đối 07

câu đối lòng máng nền gấm, sơn son thếp vàng