Câu đối 09

câu đối phẳng nền then, sơn son thếp vàng