Cửa võng 01

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm hồng trĩ