Cửa võng 03

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm tứ quý