Cửa võng 04

cửa võng 3 khoang gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm mai điểu