Cửa võng 06

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm hồng điểu