Cửa võng 07

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm tứ linh hóa