Cửa võng 10

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm tứ linh hóa