Cửa võng 12

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm tứ linh