Cửa võng 15

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm hồng trĩ