Cửa võng 16

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm tứ hồng trĩ