Cửa võng 19

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm tứ mai điểu