Cửa võng 22

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm tmai điểu