Cửa võng 24

cửa võng 3 khoang gỗ mít sơn son thếp vàng