Cửa võng 26

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm mai điểu