Cửa võng 27

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm cửu long